1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:
Cursist: de persoon die deelneemt aan de cursussen van EMB Educatie
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EMB Educatie een overeenkomst heeft gesloten;
Opleiding: De cursus gegeven door EMB educatie met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden;
Website: www. Embeducatie.nl
2. Inschrijving
2.1  De Cursist kan zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier op de Website.
2.2 Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier ontvangt de Opdrachtgever een factuur die als bevestiging van inschrijving dient. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden indien er voldoende plaats is voor de Cursisten.
2.3 Indien de Opleiding vol zit, zal de Opdrachtgever en/of de Cursist daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De Cursist kan dan overgeboekt worden naar een andere Opleiding.
3. Bedenktermijn
3.1 De Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 15 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van de Opleiding wordt gesloten, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de start van de Opleiding en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding. Deze bedenktermijn vervalt indien men zich 10 dagen voor aanvang van de cursus inschrijft.
3.2 De Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn recht op ontbinding door een duidelijke verklaring van de ontbinding te doen aan EMB educatie.
4. Inschrijving
4.1  De Cursist kan zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier op de Website www, embeducatie.nl.
4.2 Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier ontvangt de Opdrachtgever een factuur die als bevestiging van inschrijving dient.
5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2 Het opleidingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

6. Facturering
6.1 Bij inschrijving dient de factuur te worden voldaan.

7. Klachten
7.1 Klachten met betrekking tot de Opleiding of het opleidingsmateriaal, dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 21 dagen na levering te worden medegedeeld .
7.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
8. Annulering
8.1 Opdrachtgever verbindt zich bij opdracht tot betaling van het gehele overeengekomen bedrag, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingen worden gevolgd.

8.2 Absentie van de deelnemers tijdens de training ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Niet aanwezig zijn van de deelnemers geeft geen recht tot gedeeltelijk of gehele restitutie van het cursusgeld.

8.3 Ziekte geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst (er is een terugkijk link).

8.4 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van een training wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

8.5 Bij annulering tot 1 week voor aanvang van een training moet 75% van het tarief worden voldaan.

8.6. Bij annulering 2 weken voor aanvang van een training moet 50% van het tarief worden voldaan.
9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EMB educatie onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door EMB educatie blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van EMB educatie of diens leveranciers.
9.2 EMB educatie is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht.

10. Bijzondere bepalingen
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht – op alle door EMB educatie aan de Cursist geleverd opleidingsmateriaal berusten bij EMB educatie of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMB educatie gegevens of gedeelten uit enig door EMB educatie geleverd opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen, op welke wijze dan ook.
10.2 Wanneer een opleiding door een ander instituut wordt gegeven, zijn de algemene voorwaarden van dat desbetreffende instituut van toepassing. De algemene voorwaarden van dat instituut worden bij de omschrijving van de desbetreffende opleiding op de Website ter beschikking gesteld.
10.3 Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en EMB educatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 11. Toepasselijkheid
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en EMB educatie.